گزارش تصویری//همزیستی شقایق و خار مریم در طبیعت خلخال